aktualności

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

I. Zasady ogólne

1. Szafki przeznaczone są dla uczniów Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej.

2. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.

3. Uczniowie mają obowiązek utrzymywać szafki w czystości.

4. Zabrania się przechowywania w szafkach środków psychoaktywnych, jakichkolwiek substancji chemicznych, przedmiotów uważanych za niebezpieczne.

Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych substancji wytwarzających nieprzyjemne zapachy, żrących, brudnej odzieży, nieświeżej żywności itp.

5. Zabrania się dokonywać wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, przyklejania plakatów, zdjęć, naklejek itp.

6. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się z nimi na szafki.

7. Nie ma możliwości samowolnego przekazywania szafek przez rodziców i uczniów osobom trzecim.

8. Uczeń ma obowiązek zabezpieczać swoje mienie pozostawione w szafce poprzez zamykanie szafki, niepozostawianie klucza w zamku i nieudostępnianie go innym osobom.

9. Pod koniec każdego roku szkolnego (w terminie określonym w danym roku szkolnym) należy opróżnić szafkę ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów.

W przypadku pozostawienia rzeczy w szafce na okres wakacji, przedmioty te zostaną usunięte przez pracowników obsługi.

10. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia szafki powinny być natychmiast zgłaszane przez ucznia wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności w sekretariacie szkoły. Nie należy dokonywać napraw samodzielnie.

11. Szkoła zastrzega sobie prawo do otwierania szafek bez informowania ucznia w przypadku: naprawy, w razie podejrzenia przechowywania przedmiotów mogących stanowić jakiekolwiek zagrożenie, wydzielających intensywne zapachy lub innych, uznanych za niebezpieczne.

II. Klucze i zasady ich użytkowania

1. Uczeń otrzymuje klucz do szafki od wychowawcy. Klucz  podlega zwrotowi przed zakończeniem roku szkolnego. Zwrotu dokonuje się na ręce wychowawcy.

2. Uczniowie kontynuujący naukę w szkole ponownie otrzymują klucz do szafki po rozpoczęciu roku szkolnego.

3. W przypadku zgubienia klucza uczeń powinien natychmiast zgłosić ten fakt wychowawcy lub w sekretariacie szkoły. Wówczas do otwarcia szafki będzie można wykorzystać klucz zapasowy, znajdujący się w sekretariacie szkoły.

4. W przypadku zniszczenia lub zgubienia klucza uczeń ponosi koszt wykonania jego kopii. W przypadku niewywiązania się z powyższego zobowiązania, uczeń traci prawo do użytkowania szafki.

5. Zabrania się samodzielnego dorabiania kluczy do szafek szkolnych.

III. Kontrola szafek

1. W celu sprawdzenia prawidłowości użytkowania szafek przeprowadzane będą kontrole okresowe z wychowawcą.

2. Uczeń na każde wezwanie Dyrektora Szkoły powinien okazać rzeczy przechowywane w szafce.

3. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach Dyrektor Szkoły ma prawo do otwarcia szafki. W każdym takim przypadku sporządzana jest pisemna notatka. W powyższym przypadku we wglądzie uczestniczą minimum dwie osoby (w tym uczeń lub jego rodzic, ewentualnie przedstawiciel danej klasy).

IV. Postanowienia końcowe

1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach szkolnych.

2. Wychowawca klasy corocznie zaznajamia z treścią regulaminu rodziców i uczniów klasy. Uczniowie zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Stosowne oświadczenie o przestrzeganiu zasad niniejszego regulaminu podpisuje uczeń lub jego rodzic.

4. Za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga wychowawca zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa szkolnego.

5. Regulamin wchodzi w życie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i podpisaniu przez Dyrektora Szkoły.

6. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie decyzje rozstrzygające podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.

Możliwość komentowania Regulamin korzystania z szafek szkolnych została wyłączona