Rada rodziców

Rada rodziców to reprezentacja rodziców uczniów naszej szkoły. Powołaliśmy ją w celu Państwa współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw, które wiążą się ze statutowymi zadaniami szkoły, dotyczącymi jej funkcjonowania i kształcenia. Rada rodziców jest niezależna od dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej. Funkcjonowanie rady rodziców jest objęte art. 83 i 84 Ustawy Prawo oświatowe.

Do kompetencji rady rodziców należą:

  • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
  • wspieranie działalności statutowej szkoły,
  • wypowiadanie się w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły,
  • wskazanie własnego przedstawiciela (rady rodziców) do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Numer konta rady rodziców:

18 9297 0005 0335 7250 2012 0001

: