Historia przedszkola

Przedszkole w Puszczy Mariańskiej powstało w 1980 roku. Inicjatorką jego założenia była Stanisława Choińska – doświadczony pedagog w Szkole Podstawowej w Puszczy Mariańskiej. Osobami wspierającymi jej inicjatywę były nauczycielki: Stanisława Grabowska i Teresa Zakrzewska. Przedszkole znalazło swoją siedzibę w Olszance w budynku, którego właścicielem było Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Warszawy.
W przedszkolu prowadzono wówczas dwie grupy wiekowe: młodszą 3-4 letnią oraz starszą 5-6 letnią. Placówka czynna była w godzinach od 7.00 do 17.00 zapewniając dzieciom pełne wyżywienie.
W 1983 roku funkcję dyrektora obejmuje Teresa Zakrzewska z uwagi na fakt, iż dotychczasowa dyrektor Stanisława Choińska zostaje powołana na stanowisko Gminnego Inspektora Oświaty w Puszczy Mariańskiej. Grono pedagogiczne opuszcza wtedy również Stanisława Grabowska, a dołączają nauczycielki Maria Choińska i Agnieszka Urbaniak. Funkcje pomocnicze wykonują Jadwiga Kamińska – kucharka, Barbara Karkucińska – intendent , Marianna Rdes – woźna. W takim kształcie personalnym przedszkole funkcjonuje do 1993 roku, w którym z uwagi na względy natury ekonomicznej ówczesny Wójt Gminy – Robert Monarski podejmuje decyzję o przeniesieniu placówki do Puszczy Mariańskiej. Na siedzibę przedszkola wybrany zostaje zabytkowy budynek „Starej Szkoły”. Poszerza się wówczas oferta dydaktyczno–wychowawcza przedszkola o zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i rytmiki, a równocześnie zwiększa się liczba dzieci. Placówka od września 2002 roku zostaje włączona w strukturę organizacyjną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, którego dyrektorem jest w ówczesnym czasie Krystyna Woźniak. Przedszkole po przeniesieniu z Olszanki do Puszczy Mariańskiej sukcesywnie powiększa swoją liczebność, co zmusza kierownictwo i organ prowadzący do poszukiwania nowego obiektu na siedzibę przedszkola. Władze gminy podejmują decyzję o przeniesieniu siedziby przedszkola do byłych pomieszczeń w budynku po Ośrodku Zdrowia. Stwarza to nowe perspektywy rozwoju z uwagi na kubaturę obiektu i możliwości przyjęcia zdecydowanie większej ilości dzieci.