Company Logo

Uwaga

Historia szkoły 

Początek szkolnictwa w Puszczy Mariańskiej sięga XVII wieku. Pierwszą szkołę założyli ojcowie Marianie. Uczęszczali do niej tylko chłopcy. Szkoły, w ówczesnych czasach, istniały jedynie przy parafiach. Budynek, w którym odbywały się pierwsze zajęcia na tych terenach, to obecnie tzw. "stara gmina". Następne wiadomości o szkolnictwie pochodzą z XIX wieku. W 1867 roku, w gminie Korabiewice z siedzibą w Puszczy Mariańskiej, istniały dwie szkoły, w tym jedna w Puszczy Mariańskiej - nauczycielem wówczas był Leopold Sadowicz. Nauka w szkołach ograniczała się do nauki czytania, pisania, śpiewu kościelnego i ministrantury. Trudno jest dociec, kiedy powstała szkoła powszechna w Puszczy Mariańskiej, ponieważ wszystkie akta szkolne uległy całkowitemu zniszczeniu w latach I wojny Światowej. Źródła podają, że była to szkoła jednoklasowa o dwóch nauczycielach. W roku 1918, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, powstają warunki do pracy nad rozwojem szkolnictwa. Brak szkół i zacofanie z tego wynikające rodzą entuzjazm wśród nauczycieli i zapał do pracy. 7 lutego 1919 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydało "Dekret o obowiązku szkolnym", w którym czytamy:
- wykształcenie w zakresie szkół podstawowych jest obowiązkowe dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym;
- gmina jest zobowiązana założyć szkołę;
- kto ukrywa dziecko przed zapisem do szkoły, ulega karze aresztu do 5 dni lub grzywnie do 100 marek polskich.
Stąd jednoklasowa szkoła stała się niewystarczająca dla Puszczy Mariańskiej i okolic. Została ona przekształcona w szkołę o 3 nauczycielach. Warunki lokalowe okazały się jednak niewystarczające, dzieci nie mieściły się w ówczesnym budynku szkoły. Dlatego też wynajęto pomieszczenia w dwóch domach wiejskich. W roku 1920/1921 szkoła została przeniesiona do tzw. "senatorówki" i zajęła kompleks trzech budynków. W pierwszych powojennych latach coraz więcej młodzieży z Puszczy Mariańskiej i okolic zaczęła garnąć się do nauki. Ustawa z 17 maja 1922 roku uporządkowała częściowo sprawy szkolne, a mianowicie, była to ustawa o budowie publicznych szkół powszechnych. Art.10 tej ustawy brzmiał: "na budowę i rozbudowę szkół i domów mieszkalnych dla nauczycieli będą udzielane gminom ze Skarbu Państwa zasiłki w wysokości 50-ciu % kosztów budowy. Na pokrycie pozostałych kosztów, mogą być przyznawane gminom długotrwałe pożyczki ze Skarbu Państwa". Zatem w myśl tej ustawy, od roku 1922, do samorządu należał obowiązek budowy szkół powszechnych. W oparciu o cytowaną ustawę, nauczyciel Stanisław Kozłowski, który był ówczesnym kierownikiem szkoły w Puszczy Mariańskiej zorganizował Komitet Budowy Szkoły. Przewodniczącym tego komitetu został Stefan Popowski, mieszkający w Olszance. Projekt budynku wykonał architekt Konrad Kłoss. 12 maja 1922 roku położony został kamień węgielny pod budowę nowej szkoły. W uroczystości tej brał udział sam Kardynał Aleksander Kakowski. Zakończenie budowy tej szkoły i jej otwarcie nastąpiło w październiku 1923 roku. Prawdopodobnie koszt budowy wynosił 49 tys. złotych i pokryty został w większości z funduszy państwowych, choć niemały wkład mieli mieszkańcy Puszczy Mariańskiej i okolic. Szkoła ta, posiadająca wystarczający jej potrzebom własny budynek, była chlubnym świadectwem wysiłku jej kierownika - Stanisława Kozłowskiego. To dzięki wielkiemu zmysłowi organizacyjnemu, powiązanemu z perspektywiczną wyobraźnią i niespożytą energią, Stanisława Kozłowskiego, w październiku 2003 roku obchodziliśmy 80-lecie jej powstania. Ta liczba zawiera w sobie całą historię szkolnictwa w latach 1923-2003 oraz swoją historię, której nie miały inne szkoły. W latach 30-tych, siedmioklasowa szkoła w Puszczy Mariańskiej, była szkołą o najwyższym stopniu organizacyjnym i uchodziła za najlepiej zorganizowaną szkołę wiejską. Wówczas uczyło się 370 uczniów i pracowało 11 nauczycieli. Była to - Szkoła Powszechna III stopnia. Kierowanie szkołą, po Stanisławie Kozłowskim, przejął Andrzej Jaśkiewicz. Dalsza historia szkoły to okres okupacji i zakazy wydawane przez władze niemieckie. Mimo tego nauka trwała. Prowadzone były tajne komplety, uczono zakazanych przez okupanta przedmiotów. W roku 1944 nauka odbywała się w domu prywatnym, a to dlatego, że budynek szkoły został zajęty przez okupanta. Po wojnie, w budynku szkoły została uruchomiona, obok nauczania powszechnego, szkoła średnia, której dyrektorem został Antoni Stankiewicz. Budynek pękał w szwach, gdyż oprócz uczniów szkoły podstawowej, uczyła się tu również młodzież Liceum Ogólnokształcącego. Te warunki trwały do 1982 r. W związku z tym, iż szybki rozwój życia gospodarczego i kulturalnego kraju wymagał zmian w systemie oświaty, ustawa z 1971 r. wprowadziła wydłużenie obowiązku szkolnego do ośmiu lat. Były to wówczas ośmioklasowe szkoły podstawowe. Niż demograficzny, który dał znać o sobie pod koniec lat 60 - tych spowodował, że zaistniała konieczność likwidacji szkół z najmniejszą liczbą uczniów. Szkoła w Puszczy Mariańskiej stała się wówczas Zbiorczą Szkołą Gminną. Do szkoły dowożeni byli uczniowie z Korabiewic i Łajszczewa. Pierwszym dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej został pan Benedykt Suchecki, a w kolejnych latach pan Tadeusz Koper oraz pani Stanisława Choińska. Lata 1991-1993 były dla szkoły podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej szczególne. Otóż 6 kwietnia 1991 r. w budynku wybuchł pożar, który zniszczył dumę mieszkańców gminy z 1923 r. Pozostało tylko wspomnienie, żal, rozgoryczenie, ale nie na długo. Stopniowo w pamięci pracowników szkoły i mieszkańców zatarł się obraz koszmaru z tamtych chwil, a to dzięki inicjatywie ówczesnego dyrektora szkoły- pana Jerzego Andrzejewskiego. Jego upór i zaangażowanie sprawiły, że w niespełna 2 lata szkoła wróciła do dawnej świetności. Niby ta sama, ale jednak inna, wzbogacona o nowe sale lekcyjne i nowe wyposażenie. W roku 1999 w wyniku reformy oświaty, placówka została przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. W wyniku reorganizacji sieci szkół- Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej stała się Zespołem Szkolno-Przedszkolnym. Do placówki dołączyli uczniowie klasy IV ze Starego Łajszczewa i Kamiona, a do gimnazjum uczniowie z Korabiewic, Walerian i Michałowa . Od roku 2007 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej dołączyło gimnazjum a od 2008 również Szkoła Podstawowa w Korabiewicach. Nasza szkoła zawsze była i nadal jest ośrodkiem życia kulturalnego, gdzie mają miejsce organizowane imprezy przez uczniów i dla uczniów, włączając w to rodziców i środowisko lokalne.. Szkoła ta, z pięknymi tradycjami i bogatą historią oraz z dużym sztabem ludzi, którzy tę tradycję i historię tworzyli w roku szkolnym 2007/2008 obchodziła jubileusz 85 lat swojego istnienia. W tym czasie wykształciła wielu sławnych ludzi mediów, sztuki, teatru i polityki. Mury tej szkoły opuścili uczniowie, którzy przynoszą tej placówce jak i miejscowości chlubę i rozgłos.

 

 
Deklaracja dostepnosci.